Image Alt

League of Legends Bajnokság Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

LEAGUE OF LEGENDS VERSENYHEZ

 1. A MAGYAR GAMER SZÖVETSÉG, a PÉCSI GAMER EGYESÜLET és a BAR OF LEGENDS ESPORT BAR PÉCS által szervezett verseny során a nevezők személyes adataival kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza a jelen tájékoztató
 2. A tájékoztató az Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban, mint „Rendelet”) megfelelően, az alapján készült.
 3. Adatkezelő elérhetőségei:

Cím: 7627 Pécs, Havi-hegyi út 72.

E-mail cím: info@gamerszovetseg.hu

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

 1. Nevezés a Magyar Gamer Szövetség oldalán a League of Legends versenyhez.
 2. Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre.
 3. Az MGSZ által szervezett versenyre való nevezéshez meg kell adni az erre szolgáló internetes felületen az alábbi adatokat:

 

 1. Teljes név
 2. Születési név
 3. Email cím
 4. Születési idő
 5. Summoner név

(A nevezés feltétele a fent felsorolt valamennyi adat megadása, ezek nélkül a versenyző azonosítása nem lehetséges).

 1. A versenyző summoner neve nyilvánosságra hozatalra kerül a hozzá tartozó eredményekkel együtt.

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

 

 1. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a versenyző hozzájárulása.
 2. Az adatkezelés célja a verseny lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen a nevezés fogadása, rögzítése, a versenyek lebonyolítása, eredmények nyilvántartása, versenyszabályzat és egyéb szabályzatokban foglaltak betartatása, továbbá a verseny nyereményeinek átadhatósága.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 1. Nevezési adatokat 2022. december 31. napjáig tárolja adatkezelő, mely időpontig a nyerteseknek át kell vennie a nyereményt.
 2. A verseny nyertesének Summoner neve és eredménye nyilvánosan elérhetőek lesznek időbeni korlátozás nélkül.
 3. Minden indulónak joga van a verseny során, azt megelőzően és azt követően is visszavonni az adatkezelési hozzájárulását, ebben az esetben az adatai haladéktalanul törlésre kerülnek, értelemszerűen a folyamatban lévő versenyből pedig kizárásra kerül.

 

ADATFELDOLGOZÓK

 

 1. Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként igénybevételre kerül:

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Felanetre Kft.

COOKIE ADATKEZELÉS

 1. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a Versenyző számítógépére úgy, hogy azokat a Versenyző internetes böngészője menti le és tárolja el.
 2. A sütik általános feladatai:
 3. információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 4. megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 5. megkönnyítik a weboldal használatát;
 6. minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

 1. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Versenyzőtől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Versenyző a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében az alábbi linkeken lehetséges:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉS SORÁN

 

 1. Az adatkezelés időtartamán belül Versenyzőt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 

 1. személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 2. helyesbítéshez való jog,
 3. adatkezelés korlátozása,
 4. törléshez való jog,
 5. hordozhatósághoz való jog,
 6. hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Versenyző jogaival élni kíván, az a Versenyző adatkezelői azonosításával jár együtt. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezel adatkezelő a Versenyzőről), valamint az adatkezelő e-mail fiókjában elérhető lesznek a Versenyző adatkezeléssel kapcsolatos panasza.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül köteles megválaszolni adatkezelő.

 

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

 

 1. Versenyző bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat adatkezelő törli, versenyjogosultsága a versenyzőnek azonnal megszűnik.

 

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

 

 1. Versenyző jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 

 1. a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és;
 2. a következő információkról tájékoztassuk:
 3. az adatkezelés céljai;
 4. a Versenyzőről kezelt személyes adatok kategóriái;
 5. információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 6. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 7. a Versenyző azon joga, hogy kérelmezheti a Versenyzőre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 8. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 9. ha az adatokat nem Versenyzőtől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 10. az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és Versenyzőre nézve milyen várható következményekkel bír.
 11. A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatáskérés esetén méltányos költségtérítést jogosult adatkezelő felszámolni a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
 12. A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a Versenyző azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Versenyzőhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

 1. Versenyző jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítésre kerüljön a Versenyzőre vonatkozó pontatlan személyes adat.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

 1. Versenyző jogosult korlátozni az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Versenyző vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi adatkezelő számára az ellenőrzését a személyes adatok pontosságának, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem kerül alkalmazásra;
 • az adatkezelés jogellenes, és Versenyző ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükség a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Versenyző igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Versenyző tiltakozott az adatkezelés ellen, de adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogosak-e adatkezelő indokai, és azok elsőbbséget élveznek-e, az adatkezelést korlátozni kell.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Versenyző hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja adatkezelő a Versenyzőt.

TÖRLÉSHEZ – ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG

 1. Versenyző jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröltess a Versenyzőre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 2. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 3. Versenyző visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 4. Versenyző tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre;
 5. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte adatkezelő és ez a panasz alapján megállapítást nyer
 6. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 7. A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 8. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 9. a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 10. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Versenyző felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

HORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

 1. Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a Versenyző önkéntes hozzájárulásán alapul, Versenyzőnek joga van arra, hogy kérje, hogy a Versenyző által a adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit .xml, .JSON, vagy .csv formátumban bocsát adatkezelő a Versenyző rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa adatkezelő.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Amennyiben Versenyző szerint adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), továbbá polgári pert is indíthat bíróság előtt.

ADATBIZTONSÁG

 1. Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások alkalmazása során biztosítja adatkezelő, hogy semmilyen kezelt adat ne kerülhessen illetéktelen személyek birtokába, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani azokat. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja adatfeldoglozó az adatfeldolgozóival szemben is.
 2. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet adatfeldolgozó, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja Versenyzőt.
 3. Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván adatkezelő végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Versenyzőt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:
 4. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 5. azon jogáról, hogy kérelmezheti a Versenyzőre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 6. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Versenyző bármikor visszavonhatja,
 7. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 8. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy a Versenyző köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 9. az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Versenyzőre nézve milyen várható következményekkel bír.
 10. Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Versenyzőnek hozzá is kell járulnia.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

kövess minket: