Image Alt

Adatkezelési Tájékoztató (Európa Jövője Konferenciasorozat)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ EURÓPA JÖVŐJE KONFERENCISOROZATHOZ

A MAGYAR GAMER SZÖVETSÉG (a továbbiakban, mint „MGSZ”) által szervezett konferencia során regisztráltak személyes adataival kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza a jelen tájékoztató.

A tájékoztató az Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban, mint „Rendelet”) megfelelően, az alapján készült.

Adatkezelő elérhetőségei:

Cím: 7627 Pécs, Havi-hegyi út 72.

E-mail cím: info@gamerszovetseg.hu

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 2. Az adatkezelés célja regisztráció és közvéleménykutatás az Európa Jövőjéért Konferencia előadáson.
 3. Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre.
 4. Az MGSZ által szervezett konferenciára való regisztrációhoz meg kell adni az erre szolgáló internetes felületen az alábbi adatokat:
 5. Teljes név
 6. Születési név
 7. Email cím
 8. Születési idő

(A regisztráció feltétele a fent felsorolt valamennyi adat megadása)

 1. A regisztráltak adatai nem kerülnek nyilvánosságra hozatalra.

 

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA
 2. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a hozzájárulása.
 3. Adatkezelő regisztráció és anonim közvéleménykutatás (opcionális, nem kötelező megadni a regisztrációhoz az egyéb kérdésekre a választ) elvégzése céljából az érintett hozzájárulása – általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – alapján kezeli az Európa Jövőjéért Konferencia regisztrációja során a kötelezően és opcionálisan megadandó adatok körét, valamint a rendezvényen készített képfelvételt és megadott személyes adatokat a résztvevők vonatkozásában, és hang- és képfelvételt az előadó tekintetében.
 • ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
 1. Az adatkezelés a hozzájárulásának visszavonásáig tart.
 2. Minden regisztráltnak joga van a rendezvény során, azt megelőzően és azt követően is visszavonni az adatkezelési hozzájárulását, ebben az esetben az adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.
 3. VADATFELDOLGOZÓK
 4. Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként igénybevételre kerül:
 5. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Felanetre Kft.

 1. COOKIE ADATKEZELÉS
 2. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a Regisztrált számítógépére úgy, hogy azokat a Regisztrált internetes böngészője menti le és tárolja el.
 3. A sütik általános feladatai:
 4. információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 5. megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 6. megkönnyítik a weboldal használatát;
 7. minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 8. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 9. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Regisztrálttól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Regisztrált a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
 10. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
 11. Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében az alábbi linkeken lehetséges:
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 • Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
 1. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉS SORÁN
 2. Az adatkezelés időtartamán belül Regisztrált a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
 3. személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 4. helyesbítéshez való jog,
 5. adatkezelés korlátozása,
 6. törléshez való jog,
 7. hordozhatósághoz való jog,
 8. hozzájárulás visszavonási joga.
 9. Amennyiben Regisztrált jogaival élni kíván, az a Regisztrált adatkezelői azonosításával jár együtt. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezel adatkezelő a Regisztráltról), valamint az adatkezelő e-mail fiókjában elérhető lesznek a Regisztrált adatkezeléssel kapcsolatos panasza.
 10. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül köteles megválaszolni adatkezelő.
 • A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA
 1. Regisztrált bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat adatkezelő törli.
 • A SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
 1. Regisztrált jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
 2. a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és;
 3. a következő információkról tájékoztassuk:
 4. az adatkezelés céljai;
 5. a Regisztráltról kezelt személyes adatok kategóriái;
 6. információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 7. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 8. a Regisztrált azon joga, hogy kérelmezheti a Regisztráltre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 9. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 10. ha az adatokat nem Regisztrálttől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 11. az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és Regisztráltre nézve milyen várható következményekkel bír.
 12. A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatáskérés esetén méltányos költségtérítést jogosult adatkezelő felszámolni a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
 13. A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a Regisztrált azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Regisztrálthöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
 14. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
 15. Regisztrált jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítésre kerüljön a Regisztráltre vonatkozó pontatlan személyes adat.
 16. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
 17. Regisztrált jogosult korlátozni az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 18. Regisztrált vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi adatkezelő számára az ellenőrzését a személyes adatok pontosságának, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem kerül alkalmazásra;
 19. az adatkezelés jogellenes, és Regisztrált ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 20. már nincs szükség a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Regisztrált igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 21. a Regisztrált tiltakozott az adatkezelés ellen, de adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogosak-e adatkezelő indokai, és azok elsőbbséget élveznek-e, az adatkezelést korlátozni kell.
 22. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Regisztrált hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 23. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja adatkezelő a Regisztráltt.
 24. TÖRLÉSHEZ – ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG
 25. Regisztrált jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröltess a Regisztráltra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 26. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 27. Regisztrált visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 28. Regisztrált tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre;
 29. a személyes adatokat jogellenesen kezelte adatkezelő és ez a panasz alapján megállapítást nyer
 30. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 31. A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 32. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 33. a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 34. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Regisztrált felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
 • HORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a Regisztrált önkéntes hozzájárulásán alapul, Regisztráltnek joga van arra, hogy kérje, hogy a Regisztrált által a adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit .xml, .JSON, vagy .csv formátumban bocsát adatkezelő a Regisztrált rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa adatkezelő.

 • JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Regisztrált szerint adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), továbbá polgári pert is indíthat bíróság előtt.

 • ADATBIZTONSÁG
 1. Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások alkalmazása során biztosítja adatkezelő, hogy semmilyen kezelt adat ne kerülhessen illetéktelen személyek birtokába, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani azokat. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja adatfeldoglozó az adatfeldolgozóival szemben is.
 2. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet adatfeldolgozó, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja Regisztráltt.
 3. Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván adatkezelő végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Regisztráltt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:
 4. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 5. azon jogáról, hogy kérelmezheti a Regisztráltre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 6. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Regisztrált bármikor visszavonhatja,
 7. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 8. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy a Regisztrált köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 9. az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Regisztráltre nézve milyen várható következményekkel bír.
 10. Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Regisztráltnek hozzá is kell járulnia.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

kövess minket: